خلال پسته

طرز تهیه خلال پسته قزوین چگونه است؟ این محصول را از مغز پسته بدست می آورند، از کدام نوع آن؟
خلال پسته از مغز پسته بدست می آید و منظور از کدام نوع آن، این است که خود مغز پسته به دو دسته رسیده و کال تقسیم بندی می شود و خلال پسته از مغز رسیده تازه بدست می آید و بهترین نوع آن نیز از نظر رنگ، پسته قزوین می باشد.

مــزایا
مــعایب