عدس درشت روسی

 در بازار ایران شهرت عدس کانادا به بیشتر از عدس روسیه است.ولی عدس روسی درجه یک دارای کیفیتی بالا است، و در رقابت با عدس کانادایی می باشد.

عدس روسی ویژگی های زیر را دارد:

 1. عدس فله ای روسی در کیسه های سفید ، ۲۵ و ۵۰ کیلویی وارد بازار میشود.

 2. قیمت عدس روسی نسبت به عدس خارجی و همچنین ایرانی پایین تر است.

 3.عدس روس درجه یک عدس خوب و مناسب برای جایگزینی عدس درجه یک می باشد.

 4.در دو نوع عدس درجه یک و درجه دو به کشور وارد میگردد.

مــزایا
مــعایب