پسته کله قوچی

پسته کله قوچی یکی از انواع متعدد پسته در کشور ایران می باشد که از دسته ی ارقام فندقی به شمار می آید که انس این رقم در سطح متوسط است و به همین خاطر می توان گفت که در بازار از فروش خوبی بر خوردار است. این نوع از پسته در مقایسه با دیگر انواع پسته نسبت به کمبود غذا و آب از حساسیت بالاتری برخوردار می باشد و همچنین میوه این درخت در دهه ی دوم شهریور ماه قابل برداشت و جمع آوری است.

مــزایا
مــعایب